Vinaora Nivo Slider 3.x

Onze missie!
Onze rol in het Lichaam van Christus is om haar te helpen opstaan als een Bruid die Jezus liefheeft met alles wat in haar is, door:

  •     Haar op te roepen tot volkomen toewijding aan het eerste gebod;
  •     Plaatselijk en landelijk bijeen te roepen tot eenparig gebed;
  •     Gebedsplekken te bemoedigen, te ondersteunen en te verbinden;
  •     Te werken aan een sterk landelijk netwerk van gebed.

Gepubliceerd op vrijdag 18 maart 2011 09:46

De gebeurtenissen in Noord Afrika en het Midden Oosten zullen ieder weldenkend mens niet onberoerd laten. Het lijkt alles naar een climax te gaan. Welke? De bekering van heel Israël en de wederkomst van Jezus Christus, waarmee het heerlijke Messiaanse vrederijk zal ingaan. Het doet denken aan een uitspraak van wijlen Ds. Leenhouts: “De hele tent van Abraham raakt in de stormen van de eindtijd”, waarmee hij bedoelt dat Jood en Arabier, gelovigen en ongelovigen, aan de vooravond staan van het openbaar worden van het Koninkrijk van God, het openbaar worden van de kinderen van God. (Romeinen 8:19-23) De tijd komt dat alle knie zich zal buigen, alle tong zal belijden, dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader. (Fil.2:10-11)

Nederland naar de afgrond?

Als ‘Job Cohen en zijn vrienden’ het voor het zeggen zouden hebben gekregen, zou Nederland verder naar de afgrond zijn gegleden, aldus Wilders in het blad “Spits’. Wat Wilders nu precies bedoelt wordt in het interview niet duidelijk. Het heeft te maken met het tijdelijk welzijn van de samenleving. Over moreel en geestelijk welzijn hoor ik Wilders niet. Integendeel, tijdens het ‘Kunduz-debat’ leek het wel of hij geen gevoel had voor mensen in Afghanistan, wat mijn broeder André Rouvoet emotioneel deed reageren. Een klein stukje politiek, waar ik me niet zo mee bezig hou.

Veel belangrijker is de vraag, hoe Nederland voor verder geestelijk en moreel afglijden bewaard kan blijven. Of er nog een weg terug is? En die weg is er. Terug naar God, terug naar de Bijbel, Gods Woord, waar ik onderstaande in las.

Op maandagmorgen 28 februari 2011 werd ik sterk bepaald bij Amos 7 t/m 9 en (opnieuw) werd ik geraakt door de woorden: IK zal het voortaan niet meer voorbijgaan! Naar ik vast geloof liet de Heere mij opnieuw zien, dat Gods oordeel over Nederland wel steeds is uitgesteld, maar dat het niet tot afstel zal leiden. De gerichten zullen komen! En toch, toen ik het hele verband ging lezen, las ik ook over Gods berouw om het niet te doen. In Jeremia 42:10b lezen we zelfs, dat God er berouw van had dat Hij Israël in ballingschap had gezonden. Hoe berouwvol en liefdevol is onze God! Ook over het kwaad, dat Hij denkt te doen, zoals we in Jeremia 18:8 lezen en waar Ninevé een voorbeeld van is. Want wat lezen we daar? En God deed het niet! Gods barmhartigheid is groot!

Na dit alles voelde ik mij opnieuw gedrongen ons volk te waarschuwen. Ons volk verkeert in grote nood, maar helaas wordt het weinig opgemerkt. Maar als we het gevaar zien komen, dan moeten we waarschuwen, gedrongen door de liefde van Christus. Nederland dreigt naar de afgrond te gaan, zegt Wilders, maar hij bedoelt iets anders. Bij hem is er geen oproep van bekering en terugkeer tot God. Nederland zal door Gods toorn getroffen worden, tenzij wij ons bekeren.

“BLAAS DE BAZUIN; WAARSCHUW HET VOLK!” is een woord uit de Bijbel. Het is een beeld uit oude tijden. Als er een wachter op de muur van de stad stond, en er dreigde gevaar, dan blies hij op de bazuin en waarschuwde het volk. Zo dienen ook vandaag Gods knechten het gevaar onder ogen te zien. Zij mogen enerzijds de blijde boodschap brengen van Gods liefde en genade, met de oproep er naar te luisteren, zodat mensen zich zullen bekeren en zullen geloven in de Heere Jezus, tot eeuwig behoud en eeuwige zaligheid. Maar anderzijds moet er ook gewaarschuwd worden, dat als een mens zich niet bekeert, als Nederland zich niet bekeert, men voor eeuwig zal verloren gaan. Laten we naar God luisteren!

Ik heb de indruk dat het waarschuwende element in de verkondiging van Gods Woord in kerken en gemeenten vaak ontbreekt. Een reeds overleden broeder in de Heere deed eens de volgende uitspraak: ‘Er staan nog wel kinderen van God op de kansels, maar geen knechten van God, aangegord door Gods kracht. Dit geeft stof tot nadenken.

Wat is het kenmerk van een knecht van God? Dat Hij niet namens zichzelf spreekt, maar namens God. Alzo spreekt de HEERE, Heere…… Toch is dat in deze tijd moeilijk te onderscheiden, of iemand namens God spreekt of dat hetgeen hij spreekt uit zijn eigen hart komt. De apostel Paulus zegt: “Indien iemand spreekt, die spreke als de woorden Gods”. Hiermee wordt bedoeld dat het met het geschreven Woord van God overeen moet stemmen. Ooit beschuldigde iemand mij dat ik in mijn preken zoveel Bijbelteksten citeerde. Welnu, dat vond ik geen beschuldiging, maar ik was daar blij mee.

Prinsjesdagontbijt 2010

Tijdens dit ontbijt in Dordrecht werd gesproken over het thema ‘Mededogen’. Ricky Bansberg sprak over Abraham - een knecht en vriend van God - dat hij voorbede deed voor Sodom en Gomorra. Ze zei toen: ‘Mededogen kent ook grenzen, toch?’ Bij God was de grens om Sodom en Gomorra te sparen: 10 rechtvaardigen. Ze waren er niet, en God keerde de stad om. Een vreselijk oordeel trof deze steden. Volledige verwoesting.(Nu Dode zee) De maat van de zonde was vol! Kan voor Nederland bij God de maat ook vol zijn?

Er zijn in de loop der tijden veel waarschuwende woorden over Nederland uitgesproken, maar ons volk luisterde niet. Als wij de zonden van ons land en volk vergelijken met de zonde in de tijd van Sodom en Gomorra, dan slaat de schrik mij om het hart. Wat was eigenlijk de zonde van Sodom en Gomorra? Nee, niet in de eerste plaats de zonde van homofilie, wat vaak wordt gedacht. Er staat in de Bijbel dat de zonde van Sodom was, ‘hoogmoed, zatheid van brood en stille gerustheid’. Hoe staat het in dit opzicht met ons?

Laat dit eens op u inwerken. Leg uw eigen leven er eens naast. Is het ook bij veel christenen niet: eten, drinken en vrolijk zijn? Kom tot bezinning. Ga in gebed, in gesprek, met medechristenen.

Er is hoop, omdat God de God van de hoop is. Een doemdenker ben ik niet, ik ben een realist en evangelist. Ons land wordt overspoeld door zonden en ongerechtigheden. Abortus is wel het gruwelijkst en roept om Gods oordeel. Stop met de zonde. Zoek de Heere en leef!

Dordrecht, 1 maart 2011, Evangelist Teun van der Weijden,