Vinaora Nivo Slider 3.x

Onze missie!
Onze rol in het Lichaam van Christus is om haar te helpen opstaan als een Bruid die Jezus liefheeft met alles wat in haar is, door:

  •     Haar op te roepen tot volkomen toewijding aan het eerste gebod;
  •     Plaatselijk en landelijk bijeen te roepen tot eenparig gebed;
  •     Gebedsplekken te bemoedigen, te ondersteunen en te verbinden;
  •     Te werken aan een sterk landelijk netwerk van gebed.
De visie is Jezus*

 

Visie 2020

Wat we voor ons zien: Gebed & aanbidding krijgt volop prioriteit. De kerk op z’n knieën. Vele samenbindende huizen van gebed zijn ontstaan. Veel verschillende naties en denominaties zoeken elkaar op en vormen één stem in gebed & aanbidding. Van daaruit ontstaan allerlei andere initiatieven zoals evangelisatie en het opkomen voor recht (Justice).

Als we het bekijken vanuit onze 5 pijlers dan zien we vele gelovigen, kerken en groepen gemobiliseerd worden om in eenheid te bidden. We zien een enorm netwerk over heel Nederland van huizen van gebed. Er is gezond, gedegen en actueel onderwijs over Gebed, aanbidding, de tijd waarin we leven, huizen van gebed, God als Koning, Rechter en Bruidegom etc. Ondernemers geven prioriteit aan gebed binnen hun bedrijf. Er is geen kloof meer tussen de zondag en ‘het dagelijks leven’. Er is een enorme verwachting van God juist op het werk. Als laatste zien we dat dag en nacht gebed de motor is achter gerechtigheid (het rechtzetten van heel veel zaken zoals  eenheid in de kerk, Joodse wortels, maar ook het stoppen van abortus, mensenhandel en prostitutie etc.). God zal spoedig recht verschaffen aan hen die dag en nacht tot Hem roepen (Luk 18). 

 

Hem in Zijn volheid te willen leren kennen. Hij meer zichtbaar in ons land. Door gebed prioriteit te geven willen we Hem eren. Als we gebed prioriteit geven of op de kaart willen dan zeggen we: ‘U moet het doen, wij kunnen het niet, we geven ons over aan U, we leven niet meer voor ons zelf maar voor U’.

Verdere uitwerking:

Gedreven door Zijn liefde willen we ons toewijden aan de eindtijdbeweging van Gods Geest die bezig is om christenen in eenheid met elkaar te laten optrekken in aanbidding, voorbede en het doen van daden van gerechtigheid. We zien deze beweging toenemen, verbreden en verdiepen in de wereld en ook in ons land. Onder andere zichtbaar in de vele plekken waar 24 uur per dag en 7 dagen per week eenparig gebed en aanbidding verlangd/gerealiseerd wordt. Door dit alles groeit het Lichaam van Christus op tot een gepassioneerde Bruid, klaar om haar Bruidegom te ontmoeten bij Zijn komst, de wereld om haar heen veranderende.

De visie met tekstverwijzingen:

De visie is Jezus(1). Krachtig, liefdevol niet te ontkennen: Jezus. Hem in zijn volheid te kennen(2). Gedreven door Zijn liefde willen we ons toewijden aan de eindtijdbeweging van Gods Geest (3) die bezig is om christenen in eenheid met elkaar te laten optrekken(4) in aanbidding (5), voorbede (6) en het doen van daden van gerechtigheid (7). We zien deze beweging toenemen, verbreden en verdiepen in de wereld en ook in ons land. Onder andere zichtbaar in de vele plekken waar 24 uur per dag en 7 dagen per week eenparig gebed en aanbidding verlangd/gerealiseerd wordt. (8) Door dit alles groeit het Lichaam van Christus op tot een gepassioneerde Bruid (9), klaar om haar Bruidegom te ontmoeten bij Zijn komst, de wereld om haar heen veranderende (10).

(1) De visie is Jezus

Filip. 2:9
Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!

Hebr. 12:2
Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke voor Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods.

Efeze 1:7-10
En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade, welke Hij ons overvloedig heeft bewezen in alle wijsheid en verstand, door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen, in overeenstemming met het welbehagen, dat Hij Zich in Hem had voorgenomen, om, ter voorbereiding van de volheid der tijden, al wat in de hemelen en op de aarde is onder een hoofd, dat is Christus, samen te vatten,

Kol.1:15-20
Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping, want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; en Hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem; en Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat Hij onder alles de eerste geworden is. Want het heeft de ganse volheid behaagd in Hem woning te maken, en door Hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, alle dingen weder met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is.

Gal.2:20
Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven

Kol 1:27
Hun heeft God willen bekendmaken, hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de heidenen: Christus onder (in) u, de hoop der heerlijkheid.

Matth.22:37
Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod.

(2) Hem in zijn volheid te kennen

Filip 3:8-10
Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Here, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus moge winnen, en in Hem moge blijken niet een eigen gerechtigheid, uit de wet, te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof in Christus, welke uit God is op de grond van het geloof. 10 Dit alles om Hem te kennen..... 

Joh 17:3
Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt.

Efez 4:13
...totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus.

(3) de beweging van Gods Geest

Hand.2:17
'En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouderen zullen dromen dromen...'

Gal.5:16

Dit bedoel ik: wandelt door de Geest

Rom.8:19-21

Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. 20 Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om de wil van Hem, die haar daaraan onderworpen heeft, 21 in hope echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. 

(4) christenen in eenheid met elkaar te laten optrekken

Efeze 3:17

Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods.

Joh.17:22

En de heerlijkheid, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, opdat zij een zijn, gelijk Wij een zijn: Ik in hen en Gij in Mij, dat zij volmaakt zijn tot een, opdat de wereld erkenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en dat Gij hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt.

Ps. 133
Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het, als broeders ook tezamen wonen.….. Want daar gebiedt de Here de zegen, leven tot in eeuwigheid.

Efeze 4:15

Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus. Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang, en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde.

(5) aanbidding

Ps.27:4
Een ding heb ik van de Here gevraagd, dit zoek ik: te verblijven in het huis des Heren al de dagen van mijn leven, om de liefelijkheid des Heren te aanschouwen, en om te onderzoeken in zijn tempel.

Op. 5:8
Ieder van hen had een citer en een gouden schaal vol wierook; dat zijn de gebeden van de heiligen. (citer staat voor muziek en aanbidding, dus aanbidding en gebed trekken samen op.)

(6) Voorbede

Joel 1:14-16
Blaas de ramshoorn op de Sion, kondig een vastentijd af en roep op tot een plechtige samenkomst. Breng het volk bijeen, laat heel Israël zich reinigen. Breng de oude mensen tezamen, verzamel de kinderen, ook de kleintjes aan de borst. Laat de bruidegom opstaan van het bruidsbed, laat zijn bruid het slaapvertrek verlaten. Priesters, dienaren van de HEER, hef een smeekbede aan in de tempel, tussen altaar en voorhal: ‘Ach HEER, spaar uw volk, uw eigendom, geef het niet prijs aan spot en hoon van andere volken. Waarom zouden zij mogen schimpen: “En waar is nu hun God?”

2 Kron.7:14
en mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen.Thans zullen mijn ogen geopend zijn, en zullen mijn oren luisteren naar het gebed te dezer plaatse

Op.8:3,4
En er kwam een andere engel, die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan, en hem werd veel reukwerk geschonken om het te geven, met de gebeden van alle heiligen, op het gouden altaar voor de troon. En de rook van het reukwerk, met de gebeden der heiligen, steeg uit de hand van de engel voor Gods aangezicht op.

Ps.141:2
Laat mijn gebed als reukoffer voor uw aangezicht staan, het opheffen van mijn handen als avondoffer

(7) Daden van gerechtigheid

Jak.1:22
En weest daders des woords en niet alleen hoorders: dan zoudt gij uzelf misleiden. 

1 Joh.3:7
Kinderkens, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, gelijk Hij rechtvaardig is; 
Rom.2:13
want niet de hoorders der wet zijn rechtvaardig bij God, maar de daders der wet zullen gerechtvaardigd worden.

(8) 24 uur per dag en 7 dagen per week eenparig gebed en aanbidding

Luc.18:7,8
Zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Of laat hij hen wachten? Ik zeg jullie dat hij hun spoedig recht zal verschaffen. Maar als de Mensenzoon komt, zal hij dan geloof vinden op aarde?’

Jes.56:7
Mijn huis zal een bedehuis heten voor alle volken.

Hand.15:16-18
Daarna zal Ik wederkeren en de vervallen hut van David weder opbouwen, en wat daarvan is ingestort, zal Ik weder opbouwen, en Ik zal haar weder oprichten,opdat het overige deel der mensen de Here zoeke, en alle heidenen, over welke mijn naam is uitgeroepen, spreekt de Here, die deze dingen doet,welke van eeuwigheid bekend zijn. 

1 Kron.9:33
Maar de zangers, die in de vertrekken vertoefden, (familiehoofden der Levieten) dezen waren vrij van andere dienst; het was hun opgedragen dag en nacht met hun werk bezig te zijn.

(9) een gepassioneerde Bruid, klaar om haar Bruidegom te ontmoeten bij Zijn komst

Efeze 5:25-27
evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft, om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord, en zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zo dat zij heilig is en onbesmet.

Op.22:17
En de Geest en de bruid zeggen: Kom! 

Hos.2:18,19
Ik zal u Mij tot bruid werven voor eeuwig: Ik zal u Mij tot bruid werven door gerechtigheid en recht, door goedertierenheid en ontferming; Ik zal u Mij tot bruid werven door trouw; en gij zult de Here kennen.

Matth.24:30,31
En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid. En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere

(10) de wereld om haar heen veranderende

Jes.60:1,2
Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natien, maar over u zal de Here opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.

Jes.24:14-16
Daarginds verheft men zijn stem en jubelt; over de majesteit des Heren juicht men van de zee af. Eert daarom de Here in de streken des lichts; in de kustlanden der zee de naam van de Here, de God van Israel. Van de zoom der aarde horen wij psalmen: heerlijkheid voor de rechtvaardige.