Vinaora Nivo Slider 3.x

Onze missie!
Onze rol in het Lichaam van Christus is om haar te helpen opstaan als een Bruid die Jezus liefheeft met alles wat in haar is, door:

  •     Haar op te roepen tot volkomen toewijding aan het eerste gebod;
  •     Plaatselijk en landelijk bijeen te roepen tot eenparig gebed;
  •     Gebedsplekken te bemoedigen, te ondersteunen en te verbinden;
  •     Te werken aan een sterk landelijk netwerk van gebed.

Vasten kun je doen op je eigen manier. De bedoeling is dat je jezelf apart stelt voor God in deze dagen en dat je meer tijd hebt om bij God te zijn.

De geest van deze tijd houdt ons allen enorm druk en bezet, en het is belangrijk om daar doorheen te breken en tijd te maken voor God. Zijn Woord lezen, bestuderen, mediteren, zingen, overpeinzen... in lijn komen met Zijn hart en Zijn gedachten! Wie is Hij, wat zegt Hij, hoe bedoelt Hij wat Hij zegt....
Toen Mozes aan Farao zei 'Laat Mijn volk gaan opdat zij MIJ dienen', dacht Farao: 'O, wacht even, dát moeten we aanpakken - we moeten die Israeliërs drúkker maken, zodat ze niet naar deze man luisteren en zijn onzin gaan geloven, dus ...geen stro meer, wél evenveel tiggelstenen... nóg harderde slavenarbeid, zodat ze geen tijd hebben voor die God!' (Ex.5:9) Dat is precies wat de 'Farao' van deze tijd doet: ons druk, druk druk houden... té druk voor God. Maar de énige echte waarheid op deze aarde is de waarheid die God spreekt!! Laten we die voorrang geven boven al het andere en ons hart en leven dáármee vullen!!! 

Manieren van vasten:  
Door te vasten verootmoedig je je voor God.
Je laat zien dat je líever God wilt dan dat waarvan je vast. Liever Zijn Nabijheid dan lekker eten, of sociale media.
Vasten is jezelf iets onthouden.
je kunt op vele manieren vasten, maar belangrijk is dat je van te voren overdenkt en een vast besluit maakt.
Je kunt jezelf onthouden: zoetigheid, vlees en melkproducten, alle eten behalve water en sappen, eventueel fruit en groente.... misschien ook noten...
Je kunt één maaltijd per dag vasten, of twee, of alleen in het weekend of door de week.
In deze tijd is vasten van sociale media of PC en TV ook heel effectief.
De bedoeling is dat je meer tijd met God hebt.
Dus waar je ook van vast, vervang dat met tijd bij God, alleen of met anderen.

Hier zijn 3 hoofdgebedspunten van gebed voor Nederland

1. Bloed van Jezus - We gaan steeds meer begrip krijgen van de kracht en de noodzaak van het Bloed van Jezus. Onze zonden veroorzaken een bloedschuld op ons land. Die bloedschuld roept tot God, zoals Hebr. 12 beschrijft dat ook het bloed van Abel roept tot God. Elk onrecht veroorzaakt een slachtoffer. Niet altijd met zichtbaar bloed, soms bloedt het hart. De Bijbel noemt dat ook 'bloedschuld'. De bloedschuld van Nederland ROEPT TOT GOD!
God is een rechtvaardig Rechter, en elke onrecht roept om recht dus vergelding ofwel straf. Alleen als we onze zonden belijden en het Bloed van Jezus daarover uitroepen, roept dát Bloed sterker dan de bloedschuld op het land. Hebr. 12:24 Dát is onze priesterlijke taak als voorbidders: Jezus' Bloed plaatsvervangend  over de zonden van ons land uitbidden, na belijdenis van de zonden. 'Ik en mijn volk hebben gezondigd...' We mogen ons vereenzelvigen met ons land... dat deed Nehemis, Daniel, Mozes, Aabraham... dát is voorbede.
Kom meer onder de indruk van de kracht van het Bloed van Jezus door de films op deze website.  

2. God tijd geven - De geest van deze tijd houdt ons allen enorm druk en bezet, en het is belangrijk om doorheen te breken en tijd te maken met God. Zijn Woord lezen, bestuderen, mediteren, zingen, overpeinzen... in lijn komen met Zijn hart en Zijn gedachten! Wie is Hij, wat zegt Hij, hoe bedoelt Hij wat Hij zegt.... van Hem genieten, Zijn liefde op je in laten werken en je hart daarmee laten vullen.
Toen Mozes aan Farao zei 'Laat Mijn volk gaan opdat zij MIJ dienen', dacht Farao: 'O, wacht even, dát moeten we aanpakken - we moeten die Israeliërs drúkker maken, zodat ze niet naar deze man luisteren en zijn onzin gaan geloven, dus ...geen stro meer, wél evenveel tiggelstenen... nóg harderde slavenarbeid, zodat ze geen tijd hebben voor die God!' (Ex.5:9) Dat is precies wat de 'Farao' van deze tijd doet: ons druk, druk druk houden... té druk voor God. Maar de énige echte waarheid op deze aarde is de waarheid die God spreekt!! Laten we die voorrang geven boven al het andere en ons hart en leven dáármee vullen!!!  

3. Aanbidt Hem als Koning - aanbidt Hem als eeuwige Vorst over Nederland! Binnenkort komt Hij en Hij zal Koning zijn, ook over Nederland! Heel ons land zal Hem zien, alle knie zal voor Hem buigen en elke tong zal belijden dat Hij Heer is! Aanbidt Hem met alles wat in je is, waar je ook bent, wat je ook doet! Alleen, maar vooral met elkaar!
 
4. Bidt simpelweg voor de juiste mensen op de juiste plaats, Góds mensen op de plekken van invloed.


De geschiedenis van Dag-en-nacht-gebed:
In het Oude Testament

In het Oude Testament leren we uit Exodus en Leviticus dat de priesters de lampen brandend moesten houden en dat er een eeuwige vlam moest branden op het altaar. Van de tempel leren we dat de priesters in wachten waren ingedeeld, zodat ze de 24 uur van de dag dekten in gebed, aanbidding en lofprijzing (Lev. 6:12-13).

De Essenen

In Jezus' dagen beoefende één van de vier takken van het jodendom, de Essenen, het 24-7 gebed. 's Nachts bleef één derde van de gemeenschap (bij toerbeurt) wakker om te bidden en te zingen. Dat was 24-7 gebed.

Untill all nations sing......
Afgelopen juli-maand beleefden we in Amsterdam de School voor Aanbidding Crescendo. Een team jonge leraren uit IHOP Kansas City onder leiding van Deborah en Murray Hiebert, de directeuren van IHOPU Music Academy, kwam naar Nederland om (aan)bidders te trainen in diepere aanbidding en het leiden/vrijzetten daarvan, in gebedshuizen en waar maar aanbeden wordt. De school bleek helemaal vol geboekt. Uit 15 naties, meest Europese, kwamen plm. 60 mensen van alle leeftijden omdat ze zich gedrongen voelden om dieper Jezus te leren kennen door Hem te aanbidden. En wat was het leerzaam!

Een waarde is een ‘hogere doelstelling', een ijkpunt voor manier van werken waarop wij als 24-7 gebed onze doelen willen bereiken. Het doel heiligt niet alle middelen: er zijn morele kaders waarbinnen wij onze visie en doelen willen bereiken. Waarden geven aan wat wij belangrijk vinden. Zij zorgen voor onze drijfveer. Gemeenschappelijke waarden versterken het gevoel van saamhorigheid en bepalen voor een groot deel onze identiteit.

FUNDAMENTELE WAARDEN

1.Het Woord van God
Wij geloven dat de Bijbel het geïnspireerde Woord van God is. Het is een gezaghebbende en betrouwbare gids voor het geloof en gedrag van alle Christenen. Het woord van God, zoals ons in de Bijbel is bekend gemaakt, is het enige richtsnoer voor ons geloof en leven. Op deze basis willen wij een hechte stichting vormen; één in streven en overtuiging.

2.Gehoorzaam zijn aan de persoon van de Heilige Geest

We willen, net als Jezus, doen wat we de Vader zien doen. We erkennen zijn recht om Zijn wil te doen. Zowel in ons persoonlijk leven als 24-7 gebed verwelkomen wij de beweging van de Heilige Geest. De doop in de Heilige Geest en de gaven van de Heilige Geest zijn deel van ons basisgeloof. (1)

3.Het kruis staat centraal

Het hart van de Bijbel is Jezus Christus. Hij is de verpersoonlijking van Gods goedheid voor alle mensen. Aan het kruis is Hij in onze plaats voor onze zonden gestorven. Daardoor geeft God ons een overwinnend leven: vergeving van zonde, overwinning over de macht van zonde, overwinning over de duivel en zijn demonen, overwinning over de dood zelf!! Wij willen een beweging zijn waar dat kruis centraal staat.

4.Relationeel

We zijn een beweging van vrienden met een gemeenschappelijke visie en gemeenschappelijke waarden, gedreven door vriendschap in plaats van functie waarin authenticiteit, echtheid, eerlijkheid, transparantie en verbondenheid. De Heilige Geest voelt zich thuis daar waar er natuurlijke, authentieke relaties zijn tussen mensen. Daar waar er gezonde chemie is tussen mensen. (2)

5.Leiderschap

Wij willen een gebedsfamilie zijn, waarin de “leiders” in de eerste plaats lid zijn van deze gebedsfamilie. Het leiderschap is er op gericht op de familie te dienen en op te bouwen. Daarnaast willen de leiders de familie beschermen en bemoedigen. We willen goed, open en waarderend met andere familieleden communiceren. Wij geloven in dienstbaar leiderschap waarbij vanuit relatie er respect is voor gezag.

6.Creatieve culturele verscheidenheid

We verwelkomen creativiteit (onder Gods inspiratie) om gebed op vele verschillende manieren te uitten. We respecteren, waarderen en eren culturele verscheidenheid in individuen, kerken en anderen groepen. (3)

7.Inclusief

We werken samen met iedereen die zich kan verenigen met onze visie en waarden, ongeacht ras, leeftijd, geslacht of kerkelijke achtergrond. We bouwen aan eenheid en genieten van verscheidenheid.

8. Diep geworteld in Hem

De kern van onze focus is Jezus. Hem te kennen, Hem lief te hebben en Hem te gehoorzamen is onze hoogste roeping. We willen helemaal voor Hem gaan. We willen wandelen in de rechte kennis van God. We willen een familieleger zijn die diep geworteld en gegrond is in Zijn liefde.

9.Rechtvaardig en gerechtigheid

We hebben een hart voor gerechtigheid en rechtvaardigheid. We zijn pro-life en anti-abortus. We verafschuwen elke vorm van ongerechtigheid zoals mensenhandel, kinderarbeid, pornografie, rassenhaat, manipulatie, etc. We streven naar rechtvaardigheid en bevrijding van onderdrukking voor alle mensen en de geschapen wereld. (4)

10. Goed rentmeesterschap

We weten ons verantwoordelijk voor onszelf, de mensen om ons heen en de dingen die God ons heeft toevertrouwd. (5)

11. Opofferend – rein – puur

We willen voor Hem leven en ons leven uit dankbaarheid en liefde afleggen voor Zijn Koninkrijk! We willen een familieleger zijn die heilig en rein voor Hem leeft. We geloven dat gebed als levensstijl op veel gebied veel kost. (6)

12.Vreugde en feestelijk

We geloven dat Jezus kwam om ons leven te brengen in al zijn volheid. We houden er van om de goede dingen in het leven te vieren. Er wordt heel wat gevierd en gelachen bij 24-7 gebed. In Jesaja 56 staat dat Gods gebedshuis een plek van vreugde zal zijn! Hier willen we ons naar uitstrekken. (7)

13. Eenvoudig van hart

We zijn een netwerk van gelijkgezinde mensen. We zijn allemaal zwakke gebroken mensen, maar met een passie voor Jezus. We zijn vol verlangen om mensen te zien groeien in: intimiteit met God, voorbede, het uitzien naar de Bruidegom, kennis over de eindtijd, onze positie ten opzicht van Israel, een balans tussen gebed en zending. (8)

14. Ruimte en vrijheid

Wij willen graag een beweging zijn waar waardering voor elkaar is en de ruimte bestaat voor een ieder om zichzelf te zijn in de vrijheid van Christus. Wij zijn allemaal verschillend door God geschapen. God heeft met ieder van ons een speciaal plan. Elk mens is uniek, niemand van ons is hetzelfde. Wij verschillen van persoonlijkheid, karakter, kleur en opvattingen. Wij willen een beweging zijn waarin waardering is voor elkaars ‘eigenheid'.

15. Liefde en steun aan Israel

Wij willen in onze beweging liefde en steun betuigen aan het Joods Volk.


(1) Johannes 5:19; Psalm 127:1; Johannes 3:8

(2) Johannes 15:14-15; Lukas 10:1-22; 1 Petrus 4:7-11; 1 Johannes 4:7-12

(3) Openbaring 7:9-10; Daniel 1; 1 Korintiërs 9:20-21

(4) Jesaja 61; Lucas 4: 18-19; Romeinen 8:19-21; Jesaja 58

(5) Mattheus 25:14-30; Korintiërs 9:6-15

(6) 2 Korintiërs 8:1-5; 1 Johannes 3:16-18; Romeinen 12:1-2

(7) Genesis 1:31; Psalm 1:31; Psalm 24:1; Mattheus 11:19; Johannes 10:10

(8) Psalm 116:6; Lucas 10:3-5; Johannes 3:8 

 

Mission statement

De kerk mobiliseren om Nederland te veranderen door gebed & aanbidding prioriteit te geven.

Doelen

We hebben de volgende doelen:

  1. Volgelingen van Jezus Christus aan te moedigen om Hem d.m.v. gebed, aanbidding en het doen van gerechtigheid tot centrum van zijn/haar leven te maken.
  2. Volgelingen van Jezus Christus die gegrepen zijn door gebed, aanbidding en het doen van gerechtigheid met elkaar in contact brengen. Zowel landelijk als lokaal.
  3. Volgelingen van Jezus Christus die een (24-7) Huis van Gebed willen starten zowel geestelijk, inhoudelijk als praktisch toe te rusten en te ondersteunen.
  4. Volgelingen van Jezus Christus stimuleren om vanuit hun intieme relatie met Jezus een levensstijl van gerechtigheid te omarmen en daadwerkelijk projecten van gerechtigheid te ondersteunen en/of zelf op te starten.

WERKWIJZE

We willen de doelen bereiken met de volgende werkwijze:

Het aanbieden van onderwijs

Onderwijs m.b.t. gebed en aanbidding

Zowel persoonlijk, op papier, per audio en per video kunnen wij geestelijke toerustingen verzorgen over thema’s als intimiteit, Gods hart, luisteren naar Gods stem, mediteren op Gods Woord, voorbede, aanbidding, lofprijs, gerechtigheid, Israel, eindtijd, goede werken en missie.

Onderwijs m.b.t. gebedshuizen

Wij verzorgen zowel persoonlijk, op papier, per audio en per video inhoudelijke toerustingen over thema’s als de gebedshuizen vanuit Bijbels perspectief, de geschiedenis van gebedshuizen, de gebedshuizen wereldwijd, stijlen en vormen van gebedshuizen, de toekomst van gebedshuizen, de gebedshuizen in Nederland, de noodzaak van gebedshuizen en de samenwerking met kerken.

Het verstrekken van praktische toerusting

Zowel persoonlijk, op papier, per audio en per video verzorgen wij praktische toerustingen over thema’s als het verzamelen van bidders, het nadenken over leiderschap, een eigen stichting worden, structuur, waarden, orde, gebouw, Nederlandse wetgeving,  etc. We willen belangstellenden helpen in de randvoorwaarden die nodig zijn om een Huis van Gebed op te starten. Wij bieden een internet invulrooster aan en ondersteunen in het maken van een eigen website.

Het bezoeken van individuen en groepen

Relaties aangaan

Wij gaan op bezoek bij belangstellende individuen, groepen en kerken om hen geestelijk toe te rusten over de beschreven thema’s. De belangstellende ondersteunen in het daadwerkelijke opzetten van huizen van gebed & aanbidding en projecten van gerechtigheid.

Netwerken

Netwerkdagen

Wij willen samen met initiatiefnemers zowel lokaal als regionaal netwerkavonden/dagen organiseren om mensen met een hart voor gebed, aanbidding en gerechtigheid bij elkaar te brengen.

Internet

Wij faciliteren door middel van de website sociale media middelen waardoor belangstellenden met elkaar in contact komen.

Wereldwijde verbondenheid

Wij staan in verbinding met internationale gebedsnetwerken. Binnen deze netwerken  ontvangen wij onderwijs, correctie en bemoediging.